Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Jedz Pysznie

 1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu znajdującego się pod adresem URL: jedzpysznie.pl/sklep
 2. Sprzedawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: jedzpysznie.pl/sklep jest Anna Zyśk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Foto Media Anna Zyśk, ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, NIP:  7591726783, numer REGON: 387627414, zwany jest dalej „Sprzedawcą”
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: sklep@jedzpysznie.pl
 
  1. Definicje
  Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Serwis– blog funkcjonujący pod adresem: jedzpysznie.pl
 2. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 5. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 6. Produkt Cyfrowy– treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, E-booki. Produkt  Cyfrowy przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin dostępny pod adresem: jedzpysznie.pl/regulamin
 8. Rejestracja– oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: jedzpysznie.pl/sklep
 10. Sprzedawca– Anna Zyśk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foto Media Anna Zyśk, ul. Szczęsna 26, 02-454, 01-111 Warszawa, NIP:  7591726783, numer REGON: 387627414.
 11. Towar– oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Treść cyfrowa– oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 13. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 
  2. Postanowienia wstępne
 
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, w szczególności eBooków.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 
 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • włączona obsługa plików cookies.
 
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce).
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu.
 
  3. Rejestracja
 
 1. W celu utworzenia Konta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu i przesyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient otrzymuje indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zostaje utworzone Konto Klienta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 
  4. Składanie zamówienia
 
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór Produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Do koszyka”, a następnie z pozycji koszyka klika się przycisk „Płatność i dostawa”.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
 
 • wyboru zamawianych Produktów, w tym ich ilości;
 • podania danych Kupującego: imienia, nazwiska, adresu, email, numeru telefonu,
 • zapoznania i akceptacji postanowień Regulaminu (jest to dobrowolne, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia),
 • wyboru formy płatności – Sprzedawca korzysta z obsługi płatności Przelewy24.pl,
 • wyboru formy przesyłki zamówienia,
 
 1. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności online i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.
 2. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
 3. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający dokładne informacje dotyczące zakupionego Produktu.
   
  5. Realizacja zamówienia
 
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych.
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Realizacja zamówień elektronicznych polega na przesłaniu Kupującemu Produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. E-mail z Produktem zostaje wysłany do Kupującego dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Brak uiszczenia opłaty za Produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od Umowy.
 4. Zakupione i opłacone ebooki będą udostępnione Klientowi w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przy realizacji zamówienia, w formie linku. W celu pobrania ebooka należy kliknąć na link.
 5. Zaleca się zapisanie zakupionych ebooków na własnym nośniku pamięci. Serwis nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na własnym nośniku pamięci. Czas na zapisanie pliku na urządzeniu Kupującego wynosi 21 dni od daty zakupu.
 
  6. Korzystanie z Produktu Cyfrowego
 
 1. Produkt Cyfrowy stanowi Treść cyfrową.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego:
 
 • komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron www,
 • standardowego systemu operacyjnego,
 • aktywnego adresu e-mail,
 • programu Adobe Acrobat Reader lub innego pakietu obsługującego format PDF,
 • pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników.
 
 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@jedzpysznie.pl
 2. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie Treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Kupujący korzysta z Produktu.
 
  7. Prawa autorskie
 
 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,
 
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 
  8. Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania ebooka. W takim przypadku sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 
  9. Reklamacje
 
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w § 5.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@jedzpysznie.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 
  10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   
 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
  11. Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Kupującego umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujący wyrazi stosowną zgodę.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
   
  12. Zmiany Regulaminu
  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
  13. Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 
bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się ze mną